logo

van 4Dental Labs Holding B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland.

Naam: 4Dental Labs Holding B.V.
Kvk nummer: 72097183
Website: www.4dental.nl

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden van 4Dental Labs Holding B.V. (hierna: de
“Verkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

4Dental Holding: 4Dental Labs Holding B.V. en/of één van haar
dochtermaatschappijen ex artikel 2:24a BW, de gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden;

Afnemer: degene tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die Producten en/of Diensten afneemt van 4Dental Holding;

Diensten: de door 4Dental Holding te leveren diensten die onder meer kunnen bestaan uit het detacheren van een Klinisch
Prothesetechnicus en het geven van advies;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen 4Dental Holding en de Afnemer tot stand komt betreff ende de levering door 4Dental Holding van een Prestatie, alsmede elke
wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;

Prestatie:
de door 4Dental Holding te leveren Producten en/of Diensten;

Producten:
de door 4Dental Holding te leveren producten die onder meer kunnen bestaan uit kronen, bruggen, protheses en facings.

1. Aanbiedingen en het tot stand komen van Overeenkomsten
1.1 Iedere aanbieding en prijsopgave, zowel schriftelijk als mondeling verstrekt, van 4Dental Holding is vrijblijvend.
1.2 Als de Afnemer aan 4Dental Holding gegevens verstrekt, mag 4Dental Holding uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
1.3 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat 4Dental Labs Holding B.V. een opdracht/bestelling van de Afnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) heeft aanvaard of geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een Overeenkomst.
1.4 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, is 4Dental Holding gerechtigd alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen doen bij de Afnemer in rekening te brengen.

2. Wijzigingen en aanvullingen
2.1 Afwijkingen van of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) door 4Dental Holding zijn bevestigd. De wijziging of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.2 Van meer- dan wel minderwerk is sprake voor zover 4Dental Holding een Prestatie dient te leveren die afwijkt van de Overeenkomst. 4Dental Holding zal deze afwijkingen ten aanzien van de Prestatie doorberekenen als zijnde meerwerk. Bij minderwerk zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd.

3. Verstrekte informatie
3.1 Alle gegevens in catalogi, prijslijsten, publicaties en reclamemateriaal van 4Dental Holding kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 4Dental Holding staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van die stukken en gegevens. Aan deze informatie kan de Afnemer derhalve geen aanspraken ontlenen.
3.2 Alle door 4Dental Holding verstrekte opgaven van getallen, maten gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan. 4Dental Holding kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.
3.3 Alle vóór of bij de aanbieding door 4Dental Holding verstrekte prijsopgaven, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, specificaties, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid. Op deze stukken en gegevens behoudt 4Dental Holding voor zover van toepassing de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom. Deze stukken en gegevens blijven, ook na het sluiten van de Overeenkomst, eigendom van 4Dental Holding. De Afnemer staat er voor in dat alle in dit artikel genoemde informatie, behoudens in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van 4Dental Holding wordt/worden gekopiëerd verveelvuldigd, verspreid, bekend gemaakt en/of gebruikt, tenzij anders schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) overeengekomen.
3.4 Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde verbeurt de Afnemer een direct opeisbare boete groot 50% van de in de aanbieding gedane prijsopgave, onverminderd het recht van 4Dental Holding om nakoming en/of nadere schadevergoeding te vorderen.
3.5 Binnen 5 werkdagen nadat 4Dental Holding daarom heeft verzocht, dient de Afnemer de hiervoor genoemde door 4Dental Holding verstrekte bescheiden franco te retourneren. Blijft de Afnemer hierbij in gebreken dan wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

4. Prijs
4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
4.2 4Dental Holding is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan de Afnemer in rekening te brengen.
4.3 De door 4Dental Holding aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, kostprijsbepalende factoren.
4.4 Een stijging van de kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst zullen door 4Dental Holding worden doorberekend aan de Afnemer. Het doorberekenen van deze kostprijsverhogingen is beperkt tot van buiten opgelegde kostprijsverhogingen die uitstijgen boven een normale trendmatige afwijking. De Afnemer is gehouden de prijsstijging zoals hiervoor bedoeld te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
4.5 Verzendkosten, die gepaard gaan met het verzenden van door 4Dental Holding vervaardigde Producten ten behoeve van de Afnemer, zijn voor rekening van de Afnemer.
4.6 Kosten van door de Afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst na het totstandkomen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Afnemer.

5. Betaling
5.1 De Afnemer zal de haar in rekening gebrachte bedragen zondere nader inhouding voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van 4Dental Holding voor dit bedrag is gecrediteerd.
5.2 Ingeval een Overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, is 4Dental Holding gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
5.3 Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op 4Dental Holding te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van 4Dental Holding of de gerechtelijke schuldsanering op 4Dental Holding van toepassing is.
5.4 Na overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer direct rente en buitengerechtelijke kosten aan 4Dental Holding verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met een procentpunt per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de Afnemer te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.
5.5 Indien de Afnemer met enige betaling jegens 4Dental Holding in gebreke is, heeft 4Dental Holding het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
5.6 Wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is 4Dental Holding gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst de afgeleverde Producten terug te halen bij de Afnemer.
5.7 Door de Afnemer gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, vervolgens op reeds verschuldigde rente en vervolgens op opeisbare facturen, naar ouderdom.
5.8 Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een Overeenkomst naar het oordeel van 4Dental Holding goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de Afnemer, dan heeft 4Dental Holding het recht niet te leveren of niet verder te leveren, totdat op haar verlangen en tot haar genoegen door de Afnemer zekerheid is gesteld voor al hetgeen de Afnemer aan 4Dental Holding verschuldigd is of zal worden.
5.9 Als 4Dental Holding in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Afnemer.

6. Levertijd
6.1 Opgegeven Productietijden zijn bij benadering en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient 4Dental Holding derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens in verzuim te kunnen geraken. In geval de aangegeven leveringsdatum/leveringsdata door 4Dental Holding niet aangehouden kan of kunnen worden, zal de Afnemer daarvan met op de hoogte worden gesteld met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum/leveringsdata.
6.2 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van 4Dental Holding, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
6.3 De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De Afnemer is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.
6.4 Een door 4Dental Holding opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor 4Dental Holding geldende omstandigheden. Als deze wijzigen kan 4Dental Holding de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
6.5 Als sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/
of de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en het meerwerk te verrichten.
6.6 Als sprake is van opschorting van verplichtingen door 4Dental Holding wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
6.7 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/ of uitvoeringsperiode geeft de Afnemer in geen geval recht op schadevergoeding.

7. Plaats van levering; risico overgang
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van een Product ex works (Incoterms laatste versie); het risico van een Product gaat over op het moment dat 4Dental Holding deze ter beschikking stelt aan de Afnemer.
7.2 Indien op verzoek van de Afnemer 4Dental Holding instemt met een opschorting van de overeengekomen levertijd dan zal 4Dental Holding het Product voor rekening en risico van de Afnemer bewaren gedurende de duur van de opschorting. Opschorting van de levertijd leidt niet tot opschorting van de betaling van de door 4Dental Holding gefactureerde bedragen.
7.3 Indien de Afnemer een Product na de overeengekomen periode van opschorting zoals bedoeld in artikel 7.2 of in elk ander geval niet of niet tijdig afneemt, is 4Dental Holding gerechtigd deze voor rekening en risico van de Afnemer te bewaren. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Na levering blijft 4Dental Holding eigenaar van de door haar geleverde Producten zolang de Afnemer:
a. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichting uit enige met 4Dental Holding gesloten Overeenkomst;
b. niet voldaan heeft aan het betalen van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van zodanige Overeenkomsten;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
8.2 Zolang de eigendom van een Product niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden of anderszins bezwaren.
8.3 Nadat 4Dental Holding zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij het geleverde Product terug halen. De Afnemer staat 4Dental Holding toe de plaats te betreden waar dit Product zich bevindt.
8.4 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zijn voor risico van de Afnemer.

9. Reclames
9.1 De Afnemer zal de Producten onmiddellijk bij de aflevering (laten) controleren of deze op het oog voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen. De Afnemer dient klachten uiterlijk binnen 72 uur na aflevering schriftelijk aan 4Dental Holding te melden.
9.2 Na het constateren van enig gebrek is de Afnemer verplicht om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
9.3 De Afnemer zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door 4Dental Holding in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik, op straffe van verval van enig recht.
9.4 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Afnemer geen rechten ontlenen.
9.5 Het staat de Afnemer niet vrij geleverde Producten te retourneren voordat 4Dental Holding daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor rekening van 4Dental Holding.
9.6 Indien de Afnemer tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product is de daaruit voor 4Dental Holding voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 van deze Verkoopvoorwaarden genoemde verplichtingen.
9.7 Klachten ter zake een factuur dient de Afnemer uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan 4Dental Holding te melden.
9.8 Het indienen van klachten/reclames ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 5 van deze Verkoopvoorwaarden.

10. Verplichtingen van 4Dental Holding
10.1 Alle werkzaamheden die door 4Dental Holding worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Resultaten van verleende Diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.
10.2 Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist heeft 4Dental Holding te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
10.3 4Dental Holding staat er jegens de Afnemer voor in dat de Producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen. Met in achtneming van hetgeen elders in deze Verkoopvoorwaarden is bepaald staat 4Dental Holding in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde Producten gedurende 7 maanden na aflevering.
10.4 Op voorwaarde dat tijdig en terecht is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat het de Prestatie niet beantwoordt aan hetgeen ter zake is overeengekomen of het Product materiaal en/of constructiefouten vertoont heeft 4Dental Holding de keus hetzij het niet deugdelijk gebleken Product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw Product, hetzij tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is 4Dental Holding van haar verplichtingen ter zake volledig gekweten.
10.5 De door 4Dental Holding te maken reis- en verblijfkosten als gevolg van het nakomen van haar verplichtingen zoals genoemd in het voorgaande artikellid komen voor rekening van de Afnemer.
10.6 Geen recht op de (garantie)verplichtingen (zoals genoemd in artikel 10.3 van deze Verkoopvoorwaarden) bestaat, indien (i) de garantieperiode is verstreken, of (ii) wijzigingen in of reparaties aan de Producten zijn verricht door de Afnemer, (iii) de Producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn of (iv) de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden (daaronder begrepen het niet houden aan de voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsinstructies) of (v) er sprake is van ondeugdelijke materiaal door de Afnemer ter beschikking is gesteld of (vi) de Afnemer jegens 4Dental Holding in verzuim is.
10.7 Zonder toestemming van 4Dental Holding mag niets aan de gebreken vertonende Producten worden veranderd op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantiepverplichtingen. Als verandering wordt niet aangemerkt het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

11. Aansprakelijkheid van 4Dental Holding
11.1 Iedere aansprakelijkheid van 4Dental Holding uit hoofde van de Overeenkomst of de wet is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van 4Dental Holding komt
11.2 Indien om welke reden dan ook krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van 4Dental Holding geen uitbetaling mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van 4Dental Holding beperkt tot maximaal het factuurbedrag betreffende de Prestatie waardoor de schade werd veroorzaakt.
11.3 4Dental Holding is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit hoofde van de Overeenkomst, voor zogenaamde indirecte schade die de Afnemer of een derde mocht lijden als gevolg van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de Overeenkomst c.q. het gebruik van de Producten. Onder indirecte schade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen, schade ontstaan door schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van intellectuele eigendom.
11.4 Het bepaalde in de voorgaande leden laat de wettelijke productenaansprakelijkheid onverlet.
11.5 4Dental Holding komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 11.1, 11.2 11.3 en 11.4 of de vrijwaringsverplichting zoals genoemd in artikel
11.7 van deze Verkoopvoorwaarden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 4Dental Holding of de tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevenden.
11.6 De Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade bij 4Dental Holding te melden.
11.7 De Afnemer vrijwaart 4Dental Holding tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door de Afnemer c.q. (het gebruik van) de Producten en hij zal 4Dental Holding alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die 4Dental Holding lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

12. Einde overeenkomst
4Dental Holding is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) opzegging gericht aan de Afnemer, in geval van een aanvraag tot surséance van betaling betreffende de Afnemer, in geval van eigen aangifte tot faillietverklaring dan wel faillietverklaring van de Afnemer.

13 Overmacht 4Dental Holding
13.1 Onder overmacht (een “niet-toerekenbare tekortkoming”) aan de zijde van 4Dental Holding wordt in ieder geval begrepen een gebrek aan personeel, staking of ziekte van personeel, vertraging in distributie, tekortkoming in de nakoming van door 4Dental Holding ingeschakelde derden en/of liquiditeits– c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van 4Dental Holding.
13.2 Ingeval 4Dental Holding door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft 4Dental Holding het recht om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging (waaronder begrepen per e-mail) aan de Afnemer, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn.
13.3 Indien de periode van overmacht aan de zijde van 4Dental Holding langer duurt dan twee maanden is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door een schriftelijke verklaring daartoe aan 4Dental Holding.

14. Product re-call
Indien vanwege de volksgezondheid een re-call van de, ten behoeve van de Afnemer vervaardige Producten, gebruikte materialen wordt gelast, zal de Afnemer alle medewerking hieraan verlenen en alle instructies van 4Dental Holding ter zake opvolgen.

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter
15.1 Op deze Verkoopvoorwaarden alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
15.3 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de President van de arrondissementsrechtbank, rechtdoende in Kort Geding, voor te leggen, aan de uitspraak van de gewone rechter van de Rechtbank Midden- Nederland worden onderworpen met dien verstande dat 4Dental Holding het recht heeft vorderingen tegen de Afnemer, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.